EDUKACIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA / KURS RAČUNOVODSTVA

Aktuelni trendovi na tržištu u Bosni i Heregovini kao i stalna i izražena potreba poslodavaca za kvalitetnim i kvalifikovanim osobljem, ali i vođeni potrebama ljudi za usvajanjem znanja iz ove oblasti i prekvalifikacijom kreirali smo edukaciju/kurs za vođenje poslovnih knjiga. Edukacija je osmišljena na način da polaznike u potpunosti obuči za samostalno vođenje poslovnih knjiga.

Kompletna edukacija se obavlja na računarima uz korištenje programa za vođenje poslovnih knjiga simuliranjem stvarnih situacija kako bi se polaznici upoznali sa svim aspektima računovodstva i u potpunosti pripremili za potpuno samostalno obavljenje računovodstvenih poslova.

Koristi od kursa su višestruke:

  • Kadidati su nakon završetka kursa sposobni samostalno obavljati poslove u računovodstvu
  • Njihova šansa da zaposlenje je mnogo veća
  • U potpunosti su kvlaificirani za rad u računovodstvu kao veoma traženom zanimanju.

Sama edukacija se odvija u dvije faze:

  • Kandidati se upoznaju sa tehnikama rada i knjiženja poslovnih promjena kroz praktične primjere
  • Uz korištenje računara i programa a uz nadzor naših predavača kandidati vrše knjiženje praktičnih primjera (finansijsko knigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, program blagajne, PDV evidencije, obračun plaća i kreiranje finansijskih izvještaja: bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskim tokovima, promjene u kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje)

Predznanje iz oblasti računovodstva za polaznike nije nepohodno. Za svakog polaznika je osiguran računar sa programom za knjigovodstvo (poznavanje rada na računaru nije obavezno).

 

Takođe za svakog polaznika je osigurana i literatura sa praktičnim primjerima koja će mu koristiti u savladavanju gradiva. Po završetku edukacije svaki polaznik dobiva Certifikat – Uvjerenje o završenom kursu za vođenje poslovnih knjiga.

Cijena edukacije iznosi 450,00 KM.

Plaćanje je moguće u dvije jednake rate i to prije početka same edukacije i nakon završetka prvog mjeseca edukacije.