EDUKACIJA IZ PREDMETA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE

BSG Fincons u okviru svojih aktivnosti pruža potpunu edukaciju iz predmeta iz oblasti računovodstva i revizije. Naša edukacija je u potpunosti prilagođena potrebama polaznika koji imaju potrebu polagati ispite iz ovih oblasti. Edukacija je koncipirana na način da naši predavači kroz teoriju kao i kroz rješavanje zadataka iz pomenutih oblasti svakom polazniku edukacije približe materiju i u potpunosti ga pripreme za polaganje ispita iz računovodstvene i revizijske profesije.

Svaki polaznik dobija potpunu literaturu koja mu je potrebna kako bi uspješno savladao gradivo neophodno za polaganje ispita koje treba polagati.

Sama edukacija kroz seriju zadataka, praktičnih primjera kao i teoretskog dijela u potpunosti i na najbolji način približava polaznicima tematske cjeline koje su obuhvaćene svakim od predmeta koji su obrađeni u ovoj edukaciji. Uslovi u kojima se edukacija obavlja su maksimalno prilagođeni nastavi a sve s ciljem što uspješnijeg savladavanja svake od tematskih cjelina obuhvaćenih edukacijom.

Edukacija iz oblasti računovodstva i revizije obuhvata edukaciju iz sljedećih predmeta:

 • Upravljačko računovodstvo
 • Finansijsko izvještavanje
 • Revizija
 • Finansijski menadžment
 • Računovodstvo neprofitnih organizacija
 • Računovodstvo finanisijskih institucija
 • Finansijsko računovodstvo

Edukacija takođe obuhvata i sljedeće predmete:

 • Upravljačko računovodstvo 2
 • Finansijsko izvještavanje 2
 • Revizija 2
 • Finansijski menadžment 2

Predavači na našim edukacijama su stručnjaci iz oblasti računovodstva i revizije sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti i stručnim zvanjima u profesiji.

Cijena edukacije iznosi KM 200,00 za svaki od navedenih predmeta i uključuje svu potrebnu literaturu, edukaciju te CERTIFIKAT o uspješno završenoj edukaciji za tematske cjeline koje su svakom pojedinačnom edukacijom obuhvaćene.